• Zoeken

2015

Nieuwsarchief 2015

22/12/2015
Leefsituatie en ontvangen zorg
In het voorjaar van 2015 heeft een peiling over kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg plaatsgevonden. In deze peiling stonden onderwerpen centraal als woonsituatie, contacten met anderen en daginvulling. Ook werd gekeken naar ondersteuning door professionals of mensen uit de directe omgeving (mantelzorgers). Ruim 1.500 panelleden hebben aan de peiling meegedaan.

Overall geven panelleden de eigen kwaliteit van leven gemiddeld een rapportcijfer van 6,2. Het minst tevreden is men over de eigen psychische en lichamelijke gezondheid en de eigen financiële situatie.

De helft tot twee derde van panelleden geeft aan (ook) te kampen met lichamelijke problemen. Ruim vier op de vijf panelleden (82%) is eenzaam. Bijna een derde van de panelleden (31%) heeft zich in de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd of achtergesteld gevoeld vanwege de psychische problemen. Circa 40% van de panelleden geeft aan het gevoel te hebben niet mee te tellen in de maatschappij.

Ondanks de problemen waar men mee te kampen heeft, zijn veel panelleden in staat hun eigenwaarde te behouden. Zo geeft twee derde (67%) van panelleden aan het gevoel te hebben dat men iets voor iemand anders kan betekenen, meldt eveneens tweede derde (68%) voldoening te halen uit wat wel goed gaat en geeft nog eens ruim twee derde (70%) aan het vertrouwen te hebben gelukkig te kunnen zijn.

Ongeveer drie kwart (74%) van de panelleden is ten tijde van de peiling cliënt bij een GGZ- of verslavingszorginstelling. Van alle panelleden ontvangt één op de vijf (18%) GGZ zorg aan huis. Ruim één op de 10 panelleden (11%) is in de afgelopen maanden vrijwillig opgenomen geweest en 4% gedwongen.

Veel panelleden zouden sociaal en maatschappelijk actiever willen worden. Bijna twee derde van de panelleden (59%) zou meer contact willen hebben met andere mensen en twee derde (66%) zou vooral een hechter of beter contact met anderen willen. Ook zou ruim de helft (57%) van de panelleden meer te doen willen hebben buitenshuis. Van de panelleden die niet zelfstandig wonen, zou de helft tot twee derde (59%) dat wel willen. Op het gebied van werk en opleiding zou van degenen die geen betaalde baan hebben zo’n 40% wel een betaalde baan willen hebben. 19% van de panelleden doet geen vrijwilligerswerk maar zou dat wel willen. Verder zou van de grote meerderheid die geen opleiding volgt, bijna de helft (42%) wel een opleiding willen volgen.

Het volledige verslag van de resultaten is terug te vinden in het rapport van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ (bijlage B). Dit rapport is inmiddels door de minister van VWS aangeboden aan de tweede kamer. Er is ook een achtergronddocument beschikbaar, met daarin alle (ruwe) panelgegevens voor de hier besproken peiling.

01/12/2015
Mensenrechten
Het merendeel (78%) van de leden van het panel Psychisch Gezien heeft zich wel eens gediscrimineerd gevoeld vanwege zijn of haar psychische problemen. Zo ook in de zorg: 23% voelt zich achtergesteld in de geestelijke gezondheidszorg en 16% bij de huisarts of apotheek.

Nederland heeft in 2007 het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ondertekend. Het verdrag is opgesteld om mensenrechten beter te beschermen voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking. Het gaat om situaties waarin deze mensen vaak nog een achterstand hebben, zoals het recht op gelijke behandeling, autonomie en participatie. Met de ondertekening van het VN-verdrag is de Nederlandse overheid al verplicht niets te doen dat in strijd is met dit verdrag. Daadwerkelijke ratificatie van het VN-verdrag, waarin de regering haar intentie laat zien voor een concrete uitwerking van het verdrag in aanpassing van bestaande wetten en beleid, blijft tot dusver achterwege. De verwachting is dat dit op korte termijn wel gaat gebeuren.

Om te weten te komen hoe mensen met een psychische handicap aankijken tegen mensenrechten zijn vragen voorgelegd aan het panel Psychisch Gezien, een landelijk panel van mensen met langdurige psychische aandoeningen. 901 panelleden hebben hieraan meegewerkt, waarvoor dank!

Het panelbericht geeft een beschrijving van de belangrijkste uitkomsten. In een daarbij horend tabellenboek zijn alle aantallen en percentages opgenomen.

01/09/2015
Kijk op ambulante zorg
De geestelijke gezondheidszorg (GGz) is in beweging. Zo neemt het aantal bedden in instellingen af, krijgen huisartsen en gemeenten meer verantwoordelijkheden in de ondersteuning van mensen met psychische problemen en zal de zorg meer in de eigen leefomgeving van mensen worden georganiseerd. Eind 2014, dus nog voordat de decentralisaties naar gemeenten van kracht werden, is aan leden van het panel Psychisch Gezien gevraagd naar hun verwachtingen over deze veranderingen in de zorg.

Inmiddels zijn alle resultaten verwerkt en is er een kort verslag gemaakt, het panelbericht 2015. Ook bijbehorend tabellenboek is beschikbaar. In dit tabellenboek zijn alle gegevens van de peiling in te zien.

23/04/2015
Werk, stigma en psychische problemen
Buiten gesloten worden is één van de ergste straffen die de maatschappij een mens op kan leggen. Socrates verkoos een gifbeker boven een leven in ballingschap afgezonderd van samenleving en cultuur. Nog steeds is het voor iedereen belangrijk om mee te kunnen doen en werken aan de maatschappij. Willemijn Oele heeft een notitie geschreven over de invloed van werk en stigma voor mensen met ernstige psychische problemen op basis van enkele artikelen. Benieuwd hoeveel panelleden stigma of discriminatie op het werk en andere gebieden ervaren? Zie het tabellenboek met gegevens uit 2010 en 2013. 

02/02/2015
Sluit behandeling beginnende depressie aan op wensen?
Sluiten de behandelingen of interventies voor mensen met (beginnende) depressieve klachten aan bij de wensen en behoeften die zij op dat moment hebben? Dat is de centrale vraag in een nieuw onderzoek van het Trimbos-instituut. Het Trimbos zoekt daarom mannen en vrouwen die (milde/beginnende) depressieve klachten hebben, of daar in het verleden last van hebben gehad en die hun mening willen geven over een behandeling van deze klachten die beter aansluit op hun wensen.

Bent of kent u iemand die wil meedenken over passende behandeling op het moment dat de depressieve klachten nog in de beginfase zijn, neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie of aanmelden. Het onderzoek is geen onderdeel van het panel Psychisch Gezien, maar wordt onder de aandacht van panelleden gebracht omdat zij of mensen in hun netwerk hier mogelijk graag aan willen meewerken.

17/02/2015
Nog een tipje van de sluier: meer ambulante zorg nodig
Om goed zelfstandig te kunnen functioneren, is meer ambulante zorg nodig vindt 83% van de panelleden. Dit geldt volgens velen ook voor hulp bij psychische en psychiatrische problemen en het vinden dan wel behouden van (vrijwilligers)werk of een opleiding (78% en 51%). Meer dan de helft (58%) verwacht echter niet dat er daadwerkelijk meer ambulante zorg komt, een derde is hierover neutraal en een kleine groep (11%) denkt wel dat de ambulante zorg meer van de grond komt.

15/01/2015
Panelleden uiten hun zorgen
Meer dan 600 leden hebben hun mening gegeven over de veranderingen in de zorg. Hartelijk dank weer voor jullie inzet! De veranderingen zorgen bij veel leden voor onzekerheid en spanning. Een kleine groep geeft het juist hoop. Later horen jullie meer over de resultaten!

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.