• Zoeken

Onderzoeksonderwerpen

Onderzoeksonderwerpen

Aan de leden van het panel Psychisch Gezien worden jaarlijks vragen over uiteenlopende thema's voorgelegd. Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen die in de verschillende vragenlijsten aan bod komen.

Rol van de gemeente - 2016

De gemeente heeft meer verantwoordelijkheden gekregen wat betreft de participatie en zelfredzaamheid van mensen met psychische beperkingen. Zo wordt dagbesteding en beschermd wonen geregeld via de gemeente. Deze peiling probeert boven tafel te krijgen hoe panelleden tegen deze veranderingen aankijken en wat ze hiervan merken.

Kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg - 2016

Deze vragenlijst komt in grote lijnen overeen met de vragenlijst in 2015. De vragen geven een beeld van de woonsituatie, participatie, tevredenheid met de leefsituatie, zorggebruik en zorgbehoeften van het panel.

Mensenrechten - 2015

Nederland heeft in 2007 het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ondertekend. Daadwerkelijke ratificatie, waarin de regering haar intentie laat zien voor een concrete uitwerking van het verdrag in wetten en beleid, blijft tot dusver achterwege. We vroegen aan de panelleden hoe zij tegen mensenrechten aankijken en of zij zelf te maken hebben gehad met schending van hun rechten.

Kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg - 2015

Met deze peiling wordt de leef- en zorgsituatie van panelleden in kaart gebracht. De vragenlijst fungeert als nulmeting. De komende jaren worden dezelfde vragen voorgelegd aan het panel om de ambulantisering en hervormingen van de langdurige GGZ te kunnen volgen. Hiermee proberen we zicht te krijgen wat deze veranderingen betekenen voor de persoonlijke situatie van mensen.

Sociale participatie en veranderingen in de zorg - 2014

De peiling in november gaat over sociale contacten, dagelijke bezigheden en de ondersteuning daarbij van professionals dan wel familie of vrienden. Ook wordt nagegaan wat panelleden verwachten van de veranderingen in de zorg.

E-mental health - 2014

In deze peiling is ingegaan op het gebruik en de waardering van e-mental health. Veel panelleden denken dat e-mental health kan bijdragen aan hun herstel. Op het gebied van e-mental health liggen nog kansen; een grote grote groep leden is niet bekend met de verschillende toepassingen of kent deze wel, maar maakt er geen gebruik van. Zie downloads en factsheets voor de notitie en het bijgehorende tabellenboek.

Maatschappelijke participatie - 2013

In de vierde peiling zijn dezelfde vragen voorgelegd als in 2010. Zo kan gekeken worden of er verandereingen hebben plaatsgevonden. De factsheet verschijnt in het eerste of tweede kwartaal van 2014 op de website.

Dwangtoepassing - 2012/2013

In de derde peiling eind 2012/begin 2013 hebben panelleden hun mening gegeven over dwangtoepassingen in de GGZ. De panelleden die zelf te maken hebben gehad met dwang hebben extra vragen over hun ervaringen beantwoord. De resultaten zijn na te lezen in de factsheet. Daarnaast is er - speciaal voor onderzoekers en geïnteresseerden - een achtergronddocument bij de factsheet gepubliceerd. Hierin zijn alle cijfermatige gegevens te vinden die aan de factsheet ten grondslag liggen.

Sociale participatie - 2012

Begin 2012 was een tweede peiling van het panel. De vragen gingen over sociale contacten, activiteiten buitenshuis, vrijwilligerswerk en betaald werk. Ook konden panelleden aangeven of ze hierbij ondersteuning krijgen. In de factsheet zijn de belangrijkste resultaten op een rij gezet.

Maatschappelijke participatie -2010

Van oktober tot en met december 2010 heeft de eerste peiling plaatsgevonden van het panel. Het thema hiervan was 'maatschappelijke participatie'. In juni 2011 is een factsheet verschenen met de resultaten van deze peiling. De resultaten bevestigen dat voor deze groep meedoen in de samenleving niet gemakkelijk is. De leden willen hun situatie ook graag verbeteren.

Vragenlijst bij aanmelding voor panel

Bij aanmelding voor het panel Psychisch Gezien vullen mensen een algemene vragenlijst in. Hierin staan vragen over demografische kenmerken, dagbesteding en de aard van de psychische klachten. Daarnaast worden er vragen gesteld over deelname aan de verschillende onderdelen van het panel (algemene vragenlijsten, telefonische enquêtes, verdiepende studies).

Werving panel Ministerie WVS Phrenos Trimbos LPGGz Nivel

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.