• Zoeken

Privacy

Privacystatement panel Psychisch Gezien

 

Hoe gaat het Trimbos-instituut om met persoonsgegevens?
Hier geven wij u informatie over hoe we met de persoonlijke gegevens van u omgaan en hoe we de privacy bewaken.

Het Trimbos-instituut[1] is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens. Wij doen dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid volgens de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Welke persoonsgegevens we verzamelen en waarvoor we die gebruiken, leggen we hieronder uit.

1. Onderzoeksgegevens

 • postcode
 • uw geslacht
 • uw geboortejaar
 • uw geboorteland
 • uw migratieachtergrond
 • uw opleidingsniveau
 • uw psychische gezondheid en welbevinden
 • uw participatie (werk, dagbesteding, sociale contacten/activiteiten, etc.)
 • gegevens over uw zorgbehoeften en gebruik van (zorg)voorzieningen
 • gegevens over uw mening over de zorg

2. Contactgegevens

Voor dit onderzoek is het nodig om op meerdere momenten vragenlijsten te beantwoorden. Om u te kunnen bereiken en om de antwoorden op de juiste manier te kunnen analyseren, hebben wij deze gegevens nodig. Soms hebben we ook aanvullende vragen of willen we een herinnering sturen. Wij willen deelnemers die meedoen aan een onderzoek en die hebben aangegeven dat op prijs te stellen, op de hoogte houden van het onderzoek en de resultaten. Hiervoor bewaren wij de volgende contactgegevens:

 • uw naam, adres, postcode en woonplaats (zgn. NAW-gegevens)
 • uw e-mailadres
 • uw telefoonnummer

De resultaten van het onderzoek zullen op anonieme wijze worden gepubliceerd. Alleen wanneer u expliciet toestemming geeft voor het opnemen van een citaat van u in onze publicatie, kunnen wij dat doen.

3. Betalingsgegevens

Als u meedoet aan panel Psychisch Gezien kunt u een vergoeding krijgen in de vorm van een cadeaubon. Indien u deze cadeaubon wenst te ontvangen hebben wij bepaalde gegevens nodig om deze te kunnen bezorgen of toesturen.

Daarom vragen wij om de volgende gegevens:

 • volledige naam en voorletters
 • straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats
 • uw e-mailadres

 

Toestemming
Wij vragen uw toestemming voor het verwerken van de hierboven aangegeven persoonsgegevens van u voor het onderzoek. Alleen met die toestemming kan het Trimbos-instituut het onderzoek uitvoeren. Om die reden vragen wij u om de Toestemmingsverklaring in te vullen en te ondertekenen.

Als u recht hebt op een cadeaubon, dan is de verwerking van de betalingsgegevens noodzakelijk om onze afspraak na te komen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
De bewaartermijn verschilt per type persoonsgegevens:

 1. De onderzoeksgegevens worden na afronding van het onderzoek tien jaar bewaard of langer wanneer deze gegevens wetenschappelijk nog relevant zijn.
 2. De contactgegevens en de toestemmingsverklaring worden na afronding van het onderzoek vijf jaar bewaard;
 3. De betalingsgegevens worden zeven jaar bewaard na afloop van het jaar waarin de vergoeding is betaald.
 4. Indien u zelf uw panellidmaatschap opzegt, verwijderen wij uw contactgegevens.

De onderzoeksgegevens worden apart bewaard van de contact- en de betalingsgegevens.

 

Worden mijn persoonsgegevens met andere partijen gedeeld ten behoeve van dit onderzoek?
De vragenlijsten van panel Psychisch Gezien worden in opdracht van het Trimbos-instituut op het systeem van een derde partij  ingevuld en opgeslagen op basis van een verwerkersovereenkomst. Het Trimbos-instituut verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties, tenzij het Trimbos-instituut op grond van geldende wet- en regelgeving bevoegd is of verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken.

 

Uw rechten
U mag ieder moment stoppen met uw deelname aan het onderzoek en uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op ieder moment intrekken. Het gebruik van de persoonsgegevens tot het moment van intrekking blijft rechtmatig.

Daarnaast heeft u het recht:

 1. om inzage te krijgen in de persoonsgegevens van u. U kunt een kopie opvragen van de gegevens die wij van u hebben.
 2. uw persoonsgegevens te herzien of corrigeren als ze niet juist of onvolledig zijn.
 3. in bepaalde gevallen heeft u ook recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’). Van dit recht kunt u onder meer gebruik maken als u de toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens intrekt.
 4. om bezwaar te maken tegen de verwerking die wij op grond van ons gerechtvaardigd belang of die van een derde verrichten of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 5. om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u gebruik wilt maken van één van uw rechten kan dit door een e-mail te sturen naar de hieronder genoemde contactpersoon onder vermelding van de in deze brief genoemde titel/projectcode.

 

Bewaren en gebruik van gegevens voor ander onderzoek
De onderzoeksgegevens kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang zijn voor ander wetenschappelijk onderzoek op het gebied van psychische gezondheid. Wetenschappelijke onderzoekers kunnen ons om deze gegevens vragen voor gebruik voor hun onderzoek. We verstrekken alleen de onderzoeksgegevens (niet de contactgegevens) en dat doen we alleen als er een deugdelijk onderzoeksvoorstel is. De onderzoeksgegevens worden niet voor commerciële doeleinden verstrekt.

U kunt op het toestemmingsformulier aangeven of u wel of niet instemt met het bewaren en het gebruiken van deze gegevens voor dergelijk ander onderzoek. Indien u hier niet mee instemt, kan u gewoon deelnemen aan het huidige onderzoek en zullen de onderzoeksgegevens uitsluitend voor het huidige onderzoek worden gebruikt.

Gezien het belang van het onderhavige onderzoek vragen wij u daarnaast uw toestemming om u in de toekomst opnieuw te mogen benaderen om als deelnemer mee te doen aan het vervolgonderzoek en/of andere wetenschappelijke onderzoeken. Als u toestemming geeft zullen wij uw contactgegevens daarvoor bewaren.

 

Contactpersoon
Heeft u vragen over het onderzoek? Of heeft u vragen over de wijze waarop het Trimbos-instituut omgaat met uw persoonsgegevens? Of wilt u gebruikmaken van uw rechten op grond van de AVG? Neem dan contact op met de onderzoekers via 030-295 92 28 of email panel@trimbos.nl.

 

Klacht?
Als u vindt dat het Trimbos-instituut niet goed met uw gegevens is omgegaan of onzorgvuldig is geweest, neem dan contact op met de Functionaris voor Gegevensbescherming (“FG”) van Trimbos, via fg@trimbos.nl. De Functionaris voor Gegevensbescherming is onafhankelijk en houdt voor het Trimbos-instituut toezicht op naleving van de AVG. Als u een klacht hebt en u die liever niet bij de FG van het Trimbos-instituut indient, kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Voor meer informatie over hoe Trimbos met persoonsgegevens omgaat verwijzen wij naar onze privacyverklaring op www.trimbos.nl/privacy.

 

[1] Het Trimbos-Instituut is gevestigd aan de Da Costakade 45 (3521 VS) in Utrecht, telefoonnummer 030 297 1100.

Werving panel Ministerie WVS Phrenos Trimbos LPGGz Nivel

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.